21.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 29. júna 2017 – Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE A I.)

(Spojené veci T-427/16 až T-429/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie vo veci zrušenia - Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER a AN IDEAL HUSBAND - Neexistencia riadneho používania ochranných známok - Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Neexistencia riadneho dôvodu na nepoužívanie“))

(2017/C 277/62)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Isabel Martín Osete (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: V. Wellens, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Danielle Rey (Toulouse, Francúzsko) (v zastúpení: P. Wallaert a J. Cockain-Barere, avocats)

Predmet veci

Žaloby podané proti rozhodnutiam druhého odvolacieho senátu EUIPO z 21. apríla 2016 (veci R 1528/2015-2, R 1527/2015-2 a R 1526/2015-2) týkajúcim sa konaní vo veci zrušenia medzi pani Daniellou Reyovou a pani Isabelou Martín Oseteovou

Výrok rozsudku

1.

Žaloby sa zamietajú.

2.

Pani Isabel Martín Oseteová je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.