4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Komisia

(Spojené veci T-339/16, T-352/16 a T-391/16) (1)

((„Životné prostredie - Nariadenie (EÚ) 2016/646 - Emisie znečisťujúcich látok z osobných automobilov a z ľahkých úžitkových vozidiel (Euro 6) - Stanovenie hodnôt emisií oxidov dusíka, ktoré sa nesmú prekročiť(NTE) pre skúšky za skutočných jazdných podmienok (RDE) - Žaloba o neplatnosť - Právomoc obecného orgánu v oblasti ochrany životného prostredia obmedziť prevádzku určitých vozidiel - Priama dotknutosť - Prípustnosť - Nedostatok právomoci Komisie - Dodržiavanie noriem vyššej právnej sily - Úprava časových účinkov zrušenia - Mimozmluvná zodpovednosť - Náprava ujmy, ktorú údajne utrpeli imidž a dobrá povesť“))

(2019/C 82/48)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca vo veci T-339/16: Ville de Paris (Francúzsko) (v zastúpení: J. Assous, avocat)

Žalobca vo veci T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgicko) (v zastúpení: M. Uyttendaele a S. Kaisergruber, avocats)

Žalobca vo veci T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Španielsko) (v zastúpení: F. Zunzunegui Pastor, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano a J.-F. Brakeland, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrhy podané na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúce k zrušeniu nariadenia Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 2016, s. 1), ako aj návrh podaný na základe článku 268 ZFEÚ a smerujúci k náhrade ujmy, ktorá údajne vznikla mestu Paríž z dôvodu prijatia tohto nariadenia

Výrok rozsudku

1.

Bod 2 prílohy II nariadenia Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) sa zrušuje v rozsahu, v akom v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 prílohy III A nariadenia Komisie č. 692/2008 z 18. júla 2018, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007, stanovuje hodnotu konečného faktoru zhody CF znečisťujúcej látky a hodnotu faktoru zhody CF dočasnej znečisťujúcej látky pre hmotnosť oxidov dusíka.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloby zamietajú.

3.

Účinky ustanovení zrušených podľa bodu 1 tohto výroku zostávajú zachované dovtedy, pokiaľ nebude v primeranej lehote prijatá nová právna úprava nahradzujúca tieto ustanovenia, pričom táto lehota nesmie prekročiť dvanásť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli ville de Paris, ville de Bruxelles a ayuntamiento de Madrid.


(1)  Ú. v. EÚ C 314, 29.8.2016.