27.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2018 – Klyuyev/Rada

(Vec T-240/16) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov - Ponechanie mena žalobcu na zozname - Právny základ - Zjavne nesprávne posúdenie - Právo na obhajobu - Právo na účinnú súdnu ochranu - Právo vlastniť majetok - Právo na dobrú povesť - Námietka nezákonnosti“))

(2018/C 301/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukrajina) (v zastúpení: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson a T. Garner, solicitors)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: P. Mahnič Bruni a J.-P. Hix, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie jednak rozhodnutia Rady (SZBP) 2016/318 zo 4. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 60, 2016, s. 76) a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2016/311 zo 4. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 60, 2016, s. 1) a jednak rozhodnutia Rady (SZBP) 2017/381 z 3. marca 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v EÚ L 58, 2017, s. 34), a vykonávacieho nariadenie Rady (EÚ) 2017/374 z 3. marca 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 58, 2017, s. 1) v rozsahu, v akom bolo meno žalobcu ponechané na zozname osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú tieto reštriktívne opatrenia

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/381 z 3. marca 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2017/374 z 3. marca 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine sa zrušujú v rozsahu, v akom bolo meno Andriya Klyuyeva ponechané na zozname osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú tieto reštriktívne opatrenia.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Andriy Klyuyev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila rada Európskej únie v súvislosti s návrhom na zrušenie uplatneným v žalobe.

4.

Rada znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Andriy Klyuyev v súvislosti s návrhom na čiastočné zrušenie rozhodnutia 2017/381 a vykonávacieho nariadenia 2017/374 uplatneným v návrhu na úpravu žaloby.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 25.7.2016.