201806290771986732018/C 249/261602016TC24920180716SK01SKINFO_JUDICIAL20180531212222

Vec T-160/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 31. mája 2018 – Groningen Seaports a i./Komisia („Štátna pomoc — Oslobodenie od dane z príjmov právnických osôb priznané Holandskom v prospech šiestich holandských verejných námorných prístavov — Rozhodnutie vyhlasujúce schému pomoci za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania“)


C2492018SK2120120180531SK0026212222

Rozsudok Všeobecného súdu z 31. mája 2018 – Groningen Seaports a i./Komisia

(Vec T-160/16) ( 1 )

„(„Štátna pomoc — Oslobodenie od dane z príjmov právnických osôb priznané Holandskom v prospech šiestich holandských verejných námorných prístavov — Rozhodnutie vyhlasujúce schému pomoci za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania“)“

2018/C 249/26Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Groningen Seaports NV (Delfzijl, Holandsko) a ďalších 5 žalobkýň, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: pôvodne E. Pijnacker Hordijk a I. Kieft, neskôr A. Kleinhout a C. Zois, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne S. Noë, B. Stromsky a J.-F. Brakeland, neskôr S. Noë a B. Stromsky, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyne: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: J. Langer a M. Bulterman, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/634 z 21. januára 2016 o štátnej pomoci č. SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 a ex CP 115/2004), ktorú poskytlo Holandsko – Oslobodenie verejných podnikov od dane z príjmov právnických osôb (Ú. v. EÚ L 113, 27.4.2016, s. 148)

Výrok rozsudku

1.

Spoločnosti Havenbedrijf Moerdijk NV bolo povolené vstúpiť do konania namiesto spoločnosti Havenschap Moerdijk ako žalobkyni.

2.

Žaloba sa zamieta.

3.

Groningen Seaports NV a ďalšie žalobkyne, ktorých mená sú uvedené v prílohe znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

4.

Holandské kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania.


( 1 ) Ú. v. EÚ C 200, 6.6.2016.