18.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 437/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. novembra 2017 – De Nicola/Súdny dvor Európskej únie

(Vec T-99/16) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Verejná služba - Zamestnanci EIB - Psychické obťažovanie - Nedodržanie pravidiel týkajúcich sa spravodlivého procesu - Článok 47 Charty základných práv - Primeraná lehota - Návrhy na náhradu škody predložené v rámci konania prebiehajúceho na Súde pre verejnú službu - Čiastočné vrátenie veci Všeobecnému súdu“))

(2017/C 437/33)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: pôvodne L. Isola a G. Isola, neskôr G. Ferabecoli, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: pôvodne J. Inghelram, P. Giusta a L. Tonini Alabiso, neskôr J. Inghelram, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 268 ZFEÚ, ktorého cieľom je získať náhradu škôd, ktoré žalobca údajne utrpel po prvé z dôvodu jednak psychického obťažovania zo strany Európskej investičnej banky (EIB), a jednak v dôsledku údajnej nespravodlivosti konaní na Súde pre verejnú službu Európskej únie a Všeobecnom súde, ktorých účastníkom konania bol žalobca, a po druhé v dôsledku údajne neprimeranej dĺžky uvedených konaní

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Carlo De Nicola je povinný nahradiť trovy konania týkajúce sa tohto konania tak na Všeobecnom súde Európskej únie, ako aj na Súde pre verejnú službu Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 414, 14.12.2015 (Vec bola pôvodne zapísaná na Súde pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-100/15).