13.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 46/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Španielsko) 9. decembra 2016 – Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno Central en Navarra

(Vec C-636/16)

(2017/C 046/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Contencioso-Administrativo n.o 1 de Pamplona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Wilber López Pastuzano

Žalovaná: Delegación del Gobierno Central en Navarra

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 12 smernice Rady 2003/109/ES (1) z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej a judikatúre obsahujúcej jej výklad, ktorá nestanovuje uplatňovanie požiadaviek ochrany proti vyhosteniu cudzinca s dlhodobým pobytom v súvislosti s každým administratívnym rozhodnutím o vyhostení, bez ohľadu na právnu povahu alebo formu takéhoto rozhodnutia, ale obmedzuje rozsah týchto požiadaviek iba na konkrétnu formu vyhostenia?


(1)  Ú. v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272.