23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 28. októbra 2016 – Gasorba S.L., Josefa Rico Gil a Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Vec C-547/16)

(2017/C 022/13)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Gasorba S.L., Josefa Rico Gil a Antonio Ferrándiz González

Odporkyňa: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni rozhodnutie Komisie [2006/446/ES (1)] z 12. apríla 2006 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o ES (vec COMP/B-1-38348-Repsol C.P.P) v súlade s článkom 16 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (2) zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy („Jednotné uplatňovanie súťažného práva spoločenstva“) tomu, aby vnútroštátny súd mohol vyhlásiť dohody, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, vzhľadom na dĺžku trvania výhradného zásobovania za neplatné, hoci ich možno vyhlásiť za neplatné z iných dôvodov, napríklad preto, lebo dodávateľ uložil kupujúcemu (alebo subjektu, ktorý vykonáva ďalší predaj) minimálnu predajnú cenu pre verejnosť?

2.

Možno v takom prípade vychádzať z toho, že pre dlhodobé zmluvy, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie o záväzkoch, platí na základe tohto rozhodnutia individuálna výnimka podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ?


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 2006, s. 104.

(2)  Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205.