9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/31


Žaloba podaná 27. októbra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-543/16)

(2017/C 006/38)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes, E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy žalobkyne

určiť, že Spolková republika Nemecko si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 5 ods. 5 a ods. 7 v spojení s prílohami II a III smernice Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1), tým, že neprijala doplňujúce opatrenia alebo účinnejšie postupy len čo sa zistilo, že opatrenia akčného programu nebudú postačujúce na dosiahnutie cieľov smernice, a nezmenila akčný program tak, aby ich ho uviedla do súladu so záväznými požiadavkami príloh II a III,

zaviazať Spolkovú republiku Nemecko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Spolková republika Nemecko poručila uvedený článok 5 ods. 5 tým, že neprijala doplňujúce opatrenia alebo účinnejšie postupy napriek tomu, že najneskôr po oznámení piatej správy zo 4. júla 2012 Nemeckom podľa článku 10 smernice za obdobie rokov 2008 až 2011 sa zistilo, že opatrenia nemeckého akčného programu nebudú postačujúce na dosiahnutie cieľov smernice.

Okrem toho Spolková republika Nemecko porušila článok 5 ods. 7 smernice tým, že nemecký akčný program nezmenila, hoci to bolo nevyhnutné vzhľadom na situáciu opísanú vo vyššie uvedenej správe zo 4. júla 2012. V tejto súvislosti mala Spolková republika Nemecko v každom prípade prijať opatrenia, ktoré by úplne a dôsledne zodpovedali požiadavkám článku 5 ods. 3 a ods. 4 v spojení s prílohami II a III smernice.

Platné ustanovenia nemeckého práva týmto požiadavkám nezodpovedajú z týchto dôvodov:

pokiaľ ide o zásadu vyváženého hnojenia, obsahujú výpočet množstva potrebných hnojív, ktoré nezodpovedajú skutočným výživovým potrebám rôznych druhov plodín, požiadavkám v rôznych pôdnych klimatických pásmach a dodržiavaniu dopadu hnojenia na ochranu vôd, a umožňujú prekračovať hodnoty výživových látok poľnohospodárskym podnikom, keďže povoľujú hodnou vo výške až 60 kg dusíka na hektár ročne (pozri prílohu III bod 1 ods. 3 smernice);

pokiaľ ide o obdobie zákazu, stanovujú výnimku týkajúcu sa „hnojív neobsahujúcich hnoj z hydiny“, neobsahujú odlíšenie podľa pôdnych klimatických pásiem, typov hnojív, spôsobov hnojenia a ďalších hľadísk týkajúcich sa životného prostredia, a stanovujú obdobie zákazu iba v rozsahu dva a pol až tri mesiace (pozri prílohu III bod 1 ods. 1 a prílohu II písm. A bod 1 smernice);

pokiaľ ide o stanovenú kapacitu zásobníkov na skladovanie maštaľného hnoja, stanoví kapacitu na základe období zákazu, ktoré sú príliš krátke, a ktoré sa s výnimkou právnej úpravy spolkových krajín Berlín, Sasko a Durínsko vzťahujú iba na skladovanie kvapalného maštaľného hnoja (pozri prílohu II písm. A bod 5);

za určitých podmienok umožňujú aplikáciu maštaľného hnoja na jednoročné plodiny a pastviny v maximálnom množstve maštaľného hnoja zodpovedajúcom až 230 kg dusíka na hektár ročne (pozri prílohu III bod 2 ods. 1 smernice);

pokiaľ ide o aplikáciu hnojív na poľnohospodárske plochy nachádzajúce sa na veľmi strmých svahoch, stanovujú výnimky pre maštaľný hnoj neobsahujúci hnoj z hydiny, stanovujú zákaz používania hnojív s vysokou koncentráciou dusíka až pri pozemkoch so svahom s 10 % uhlom a v takomto prípade stanovujú zákaz iba v prípade vzdialenosti tri metre a menej od brehu hladiny zdroja alebo toku povrchovej vody, čím nie je zohľadnené viacero relevantných vedeckých štúdií (pozri prílohu II písm. A bod 2 a prílohu III bod 1 ods. 3 smernice);

zakazujú použitie maštaľného hnoja až do výšky snehovej pokrývky minimálne 5 cm a „v prípade trvalého premrznutia pôdy, ktorá nerozmŕza počas dňa“ (pozri prílohu III bod 1 ods. 3 písm. a) a b) smernice);

Skutočnosť, že nemecká vláda pravidelne uvádza svoj zámer zmeniť právnu úpravu týkajúcu sa používania hnojív, nemôže vyvrátiť porušenie povinností uvedených v článku 5 ods. 5 a ods. 7 smernice. Dotknutá právna úprava totiž nenadobudla účinnosť pred uplynutím lehoty stanovenej v odôvodnenom stanovisku z 11. septembra 2014 ani v nasledujúcom období.


(1)  Ú. v. ES L 375; Mim. vyd. 15/002, s. 68.