16.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 26. októbra 2016 – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag a i./Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Vec C-542/16)

(2017/C 014/31)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Herik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, Dödsboet efter Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, Dödsboet efter Leif Göran Erik Nilsson

Odporcovia: Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Vzťahuje sa smernica 2002/92 (1) na činnosť sprostredkovateľa poistenia, ktorý nemá v skutočnosti v úmysle uzatvoriť poistnú zmluvu? Je relevantné, či takýto úmysel neexistoval pred začatím činnosti alebo vznikol až neskôr?

b)

Je v situácii opísanej v prvej otázke písm. a) relevantné, že sprostredkovateľ okrem takejto fiktívnej činnosti vykonával tiež riadnu sprostredkovateľskú činnosť v oblasti poistenia?

c)

Je ďalej v situácii opísanej v prvej otázke písm. a) relevantné, že klient sa prima facie domnieval, že daná činnosť je prípravnou činnosťou na uzatvorenie poistnej zmluvy? Má význam subjektívny názor klienta na to, či došlo k sprostredkovaniu poistenia, bez ohľadu na to, či je odôvodnený?

2.

a)

Vzťahuje sa smernica 2002/92 na ekonomické alebo iné poradenstvo poskytované v súvislosti so sprostredkovaním poistenia, ktoré sa však samo o sebe netýka vlastného uzatvorenia alebo trvania poistnej zmluvy? Aká bude konkrétne odpoveď, ak ide o poradenstvo týkajúce sa umiestnenia kapitálu v rámci kapitálového poistenia?

b)

Vzťahujú sa na také poradenstvo, aké je uvedené v otázke 2 a), ktoré je z hľadiska svojej podstaty investičným poradenstvom podľa smernice 2004/39 (2), takisto alebo výhradne ustanovenia smernice 2004/39? Ak sa na také poradenstvo vzťahuje takisto smernica 2004/39, má niektorá z dotknutých právnych úprav prednosť pred druhou úpravou?


(1)  Smernica 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 2003, s. 3; Mim. vyd. 06/004, s. 330).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 2004, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 263)