16.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 14. októbra 2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Vec C-527/16)

(2017/C 014/28)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Ďalší účastníci konania: Alpenrind GmbH, Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungs-anstalt

Prejudiciálne otázky

1.

Vzťahuje sa záväzný účinok dokumentov zakotvený v článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1) v zmysle článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 987/2009 aj na konanie pred súdom v zmysle článku 267 ZFEÚ?

2.

V prípade, že sa neodpovie záporne už na prvú otázku:

a)

Platí uvedený záväzný účinok aj vtedy, ak sa predtým uskutočnilo konanie pred správnou komisiou pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré neviedlo k dohode, ani k zrušeniu sporných dokumentov?

b)

Platí uvedený záväzný účinok aj vtedy, ak je dokument A 1 vyhotovený až potom, ako hostiteľský členský štát formálne konštatuje povinné poistenie podľa svojich právnych predpisov? Platí v takýchto prípadoch záväzný účinok aj retroaktívne?

3.

V prípade, že za určitých podmienok ide o obmedzený záväzný účinok dokumentov v zmysle článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 987/2009:

Je v rozpore so zákazom nahradenia obsiahnutým v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004, ak k nahradeniu nedôjde formou vyslania tým istým zamestnávateľom, ale iným zamestnávateľom? Záleží v tejto súvislosti na tom, či,

a)

má tento zamestnávateľ sídlo v tom istom členskom štáte ako prvý zamestnávateľ alebo

b)

je medzi prvým a druhým zamestnávateľom osobné a/alebo organizačné prepojenie?


(1)  Ú. v. EÚ L 284, 2009, s. 1.