22.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/14


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofija grad – Bulharsko) – Entertainment Bulgaria System EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika“ – Sofija

(Vec C-507/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Smernica 2006/112/ES - Článok 168 písm. a), článok 169 písm. a), článok 214 ods. 1 písm. d) a e) a články 289 a 290 - Odpočítateľnosť dane z pridanej hodnoty (DPH) splatnej alebo zaplatenej na vstupe - Plnenia uskutočnené na výstupe v iných členských štátoch - Režim oslobodenia od dane v členskom štáte, v ktorom bolo vykonané právo na odpočítanie dane))

(2018/C 022/18)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Sofija grad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Entertainment Bulgaria System EOOD

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika“ – Sofija

Výrok rozsudku

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenená smernicou Rady 2009/162/EÚ z 22. decembra 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že jej odporuje právna úprava členského štátu, ktorá zdaniteľnej osobe usadenej na území tohto členského štátu bráni v odpočítaní dane z pridanej hodnoty splatnej alebo zaplatenej na vstupe v tomto členskom štáte za služby poskytnuté zdaniteľnými osobami usadenými v iných členských štátoch a použité na poskytovanie služieb v iných členských štátoch, než je členský štát, v ktorom je usadená táto zdaniteľná osoba, z dôvodu, že táto osoba je zaregistrovaná na účely dane z pridanej hodnoty na základe jedného alebo druhého z prípadov uvedených v článku 214 ods. 1 písm. d) a e) smernice 2006/112, zmenenej smernicou 2009/162. Článok 168 písm. a) a článok 169 písm. a) smernice 2006/112, zmenenej smernicou 2009/162, sa naopak majú vykladať v tom zmysle, že im neodporuje právna úprava členského štátu, ktorá zdaniteľnej osobe usadenej na území tohto členského štátu a s nárokom na oslobodenie od dane v tomto členskom štáte bráni vo výkone práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty splatnej alebo zaplatenej na vstupe v tomto štáte za služby poskytnuté zdaniteľnými osobami usadenými v iných členských štátoch a použité na poskytovanie služieb v iných členských štátoch, než je členský štát, v ktorom je usadená táto zdaniteľná osoba.


(1)  Ú. v. EÚ C 441, 28.11.2016.