23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/4


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. februára 2018 – Európska komisia/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

(Vec C-301/16 P) (1)

((Odvolanie - Obchodná politika - Dumping - Dovozy solárneho skla s pôvodom v Číne - Nariadenie (ES) č. 1225/2009 - Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) - Trhovo-hospodárske zaobchádzanie - Pojem „výrazná deformácia prenesená z bývalého systému netrhového hospodárstva“ v zmysle článku 2 ods. 7 písm. c) tretej zarážky - Daňové zvýhodnenia))

(2018/C 142/05)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (v zastúpení: Y. Melin a V. Akritidis, avocats)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje odvolateľku: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (v zastúpení: A. Bochon, avocat a R. MacLean, solicitor)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. marca 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisia (T-586/14, EU:T:2016:154), sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 25.7.2016.