19.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 195/5


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. apríla 2017 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-142/16) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Životné prostredie - Smernica Rady 92/43/EHS - Článok 6 ods. 3 - Ochrana prirodzených biotopov - Výstavba uhoľnej elektrárne Moorburg (Nemecko) - Sústavy Natura 2000 na toku rieky Labe pred vstupom do uhoľnej elektrárne - Posudzovanie vplyvov plánu alebo projektu na chránenú lokalitu))

(2017/C 195/06)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Hermes a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze a J. Möller, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci W. Ewer, Rechtsanwalt)

Výrok rozsudku

1.

Spolková republika Nemecko tým, že pri povolení výstavby uhoľnej elektrárne Moorburg pri Hamburgu (Nemecko) neuskutočnila primerané a úplné posudzovanie vplyvov, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 165, 10.5.2016.