7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/77


Žaloba podaná 25. júna 2015 – Windrush Aka/ÚHVT – Dammers (The Specials)

(Vec T-336/15)

(2015/C 294/92)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Windrush Aka LLP (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Malynicz, barrister a S. Britton, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Jerry Dammers (Londýn, Spojené kráľovstvo)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Spoločenstva „The Specials – ochranná známka Spoločenstva č. 3 725 082.

Konanie pred ÚHVT: konanie o výmaze.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. marca 2015 vo veci R 1412/2014-1.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 15 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009.