15.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 59/18


Uznesenie Všeobecného súdu z 10. decembra 2015 – Cofely Solelec a i./Parlament

(Vec T-224/15) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Verejné obstarávanie prác - Verejné obstarávanie - Zamietnutie ponuky uchádzača - Späťvzatie napadnutého právneho aktu - Zastavenie konania“))

(2016/C 059/20)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxembursko), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxembursko) a Cofely Fabricom (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne V. Elvinger a S. Marx, neskôr S. Marx, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: L. Chrétien a M. Mráz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Generálneho riaditeľstva Európskeho parlamentu pre infraštruktúru a logistiku č. 103299 z 27. apríla 2015, ktorým sa zamietla ponuka žalobkýň pre časť č. 75 s názvom „elektrina – silnoprúd“ v súvislosti s verejným obstarávaním INLO-D-UPIL-T-14-A04 týkajúcim sa projektu rozšírenia a modernizácie budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu (Luxembursko), a zmluva sa uzatvorila s iným uchádzačom

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Cofely Solelec, Mannelli & Associés SA a Cofely Fabricom.


(1)  Ú. v. EÚ C 205, 22.6.2015.