30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/9


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Contact Software/Komisia

(Vec T-751/15) (1)

((„Hospodárska súťaž - Zneužitie dominantného postavenia - Trhy softwarov pre vytváranie dizajnu pomocou počítača a informácií o rozhraniach pre tieto softwary - Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti - Relevantný trh - Zjavne nesprávne posúdenie - Neexistencia záujmu Únie“))

(2017/C 369/12)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Contact Software GmbH (Brémy, Nemecko) (v zastúpení: J.-M. Schultze, S. Pautke a C. Ehlenz, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Vollrath, I. Zaloguin a L. Wildpanner, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Dassault systèmes (Vélizy-Villacoublay, Francúzsko) (R. Snelders, avocat, a J. Messent, barrister)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ, ktorým sa domáha čiastočného zrušenia rozhodnutia Komisie C(2015) 7006 final z 9. októbra 2015, ktorým bola zamietnutá sťažnosť podaná žalobkyňou týkajúca sa porušení článku 102 ZFEÚ, ktorých sa údajne dopustili Dassault systèmes a Parametric Technology Corp. na určitých trhoch softwarov pre vytváranie dizajnu pomocou počítača, ako aj na určitých trhoch informácií o rozhraniach pre tieto softwary (vec COMP/39846 – Contact/Dassault & Parametric)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Contact Software GmbH znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

3.

Dassault systèmes znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 68, 22.2.2016.