19.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 195/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. apríla 2017 – BASF/EUIPO – Evonik Industries (DINCH)

(Vec T-721/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Európskej únie DINCH - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009“))

(2017/C 195/29)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BASF SE (Ludwigshafen, Nemecko) (v zastúpení: A. Schulz a C. Onken, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: R. Pethke a M. Fischer, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Evonik Industries AG (Essen, Nemecko) (v zastúpení: A. Schabenberger, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 23. septembra 2015 (vec R 2080/2014-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Evonik Industries a BASF

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

BASF SE je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 68, 22.2.2016.