18.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 437/26


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. novembra 2017 – Frame/EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Vec T-627/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie BIANCALUNA - Skoršia národná obrazová ochranná známka bianca - Hospodárnosť konania - Relatívny dôvod zamietnutia - Nebezpečenstvo zámeny - Zhodnosť výrobkov - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2017/C 437/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Taliansko) (v zastúpení: E. Montelione, M. Borghese a R. Giordano, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Bonne, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Nemecko) (v zastúpení: P. Lange, advokát)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 7. augusta 2015 (vec R 2952/2014-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Bianca-Moden a Frame

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Frame Srl je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 68, 22.2.2016.