23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 1. decembra 2016 – Z/Súdny dvor Európskej únie

(Vec T-532/15 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Hodnotiaca správa - Nestrannosť Súdu pre verejnú službu - Žiadosť o vylúčenie členov rozhodovacieho zloženia - Právo na obranu - Právo na účinnú súdnu ochranu“))

(2017/C 022/33)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Z (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger, advokát)

Ďalší účastník konania: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: pôvodne A. Placco, neskôr J. Inghelram a Á. Almendros Manzano, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 30. júna 2015, Z/Súdny dvor (F-64/13, EU:F:2015:72), a smerujúce k zrušeniu tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Z je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 16, 18.1.2016.