23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/40


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – Vakakis kai Synergates/Komisia

(Vec T-292/15) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Verejné zákazky na služby - Postup verejného obstarávania - Prípustnosť - Zneužitie konania - Konflikt záujmov - Povinnosť náležitej starostlivosti - Strata príležitosti“))

(2018/C 142/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, predtým Vakakis International – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel a E. Bertolotto, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Erlbacher a E. Georgieva, neskôr E. Georgieva L. Baumgart, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 268 ZFEÚ na priznanie náhrady škody, ktorú žalobkyňa údajne utrpela v dôsledku nezrovnalostí, ktorých sa Komisia mala dopustiť v rámci verejného obstarávania „Posilnenie systému potravinovej bezpečnosti v Albánsku“ (EuropeAid/129820/C/SER/AL)

Výrok rozsudku

1.

Európska únia je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla spoločnosti Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton z dôvodu straty príležitosti získať zákazku „Posilnenie systému potravinovej bezpečnosti v Albánsku“ (EuropeAid/129820/C/SER/AL), ako aj z dôvodu výdavkov a trov spojených s účasťou na tomto postupe verejného obstarávania.

2.

Náhrada škody podľa bodu 1 sa zvýši o úroky z omeškania za obdobie od vyhlásenia tohto rozsudku do úplného zaplatenia so sadzbou stanovenou Európskou centrálnou bankou (ECB) pre hlavné operácie refinancovania, zvýšenou o dva percentuálne body.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Účastníci konania predložia Všeobecnému súdu v lehote troch mesiacov od vyhlásenia tohto rozsudku vyčíslené sumy náhrady škody, na ktorých sa spoločne dohodnú.

5.

Ak k takejto dohode nedôjde, účastníci konania predložia v tej istej lehote Všeobecnému súdu svoje číselne vyjadrené návrhy.

6.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.