4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/34


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – AlzChem/Komisia

(Vec T-284/15) (1)

((„Štátna pomoc - Chemický priemysel - Rozhodnutie o pokračovaní prevádzky podniku počas konkurzného konania - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci - Žaloba o neplatnosť - Osobná dotknutosť - Prípustnosť - Pojem štátna pomoc - Výhoda - Kritérium súkromného veriteľa - Pripísateľnosť štátu - Povinnosť odôvodnenia“))

(2019/C 82/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: AlzChem (Trostberg, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne P. Alexiadis, solicitor, A. Borsos a I. Georgiopoulos, advokáti, neskôr P. Alexiadis, A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec a K. Csach, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Conte a L. Armati, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobcu: Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa) a Fortischem a.s., (Nováky, Slovensko) (v zastúpení: C. Arhold, P. Hodál a M. Staroň, advokáti)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie článku 2 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1826 z 15. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) poskytnutej Slovenskom podniku NCHZ (Ú. v. EÚ L 269, 2015, s. 71)

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1826 z 15. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) poskytnutej Slovenskom podniku NCHZ sa zrušuje.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti AlzChem AG.

3.

Slovenská republika a Fortischem a.s. znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 302, 14.9.2015.