23.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/24


Rozsudok Všeobecného súdu z 30. novembra 2016 – Fiesta Hotels & Ressorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Vec T-217/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Obrazová ochranná známka Európskej únie PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Skoršie národné obchodné meno GRAND HOTEL PALLADIUM - Relatívny dôvod zamietnutia - Používanie označenia v obchodnom styku, ktorého význam nie je iba miestny - Článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 022/30)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fiesta Hotels & Ressorts, SL (Ibiza, Španielsko) (v zastúpení: J.-B. Devaureix, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Španielsko) (v zastúpení: D. Solana Giménez, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 23. februára 2015 (vec R 2391/2013-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Residential Palladium a Fiesta Hotels & Ressorts

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fiesta Hotels & Ressorts, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 205, 22.6.2015.