3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/45


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Rumunsko/Komisia

(Vec T-145/15) (1)

((„EPZF a EPFRV - Opatrenia vzťahujúce sa na plochu - Výdavky vylúčené z financovania - Paušálne finančné opravy - Článok 52 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita“))

(2017/C 104/63)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobca: Rumunsko (v zastúpení: pôvodne R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea a T. Crainic, neskôr R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea a T. Crainic, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Biolan a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/103 zo 16. januára 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 16, 2015, s. 33)

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/103 zo 16. januára 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka Rumunska.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rumunsku.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 1.6.2015.