4.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 118/43


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 24. februára 2016 – Labiri/EHSV

(Vec F-33/15) (1)

(2016/C 118/49)

Jazyk konania: francúzština

Samosudca nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 1.6.2015, s. 25.