22.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 68/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Španielsko) 27. novembra 2015 – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Vec C-631/15)

(2016/C 068/28)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Carlos Álvarez Santirso

Žalovaný: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Prejudiciálna otázka

Má sa doložka 4 rámcovej dohody, na ktorú odkazuje smernica Rady 1999/70/ES (1) z 28. júna 1999 o práci na dobu určitú, vykladať v tom zmysle, že bráni regionálnej právnej úprave, akou je zákon Astúrskeho kniežatstva 6/2009 z 29. decembra o hodnotení a motivovaní pedagogických zamestnancov verejnej správy (Ley del Principado de Asturias 6/2009 de 29 de diciembre de evaluación de la función pública docente y sus incentivos), ktorý v článku 2 stanovuje, že podmienkou zaradenia do hodnotiaceho plánu (a teda aj poberania súvisiacich peňažných motivačných príplatkov) je, aby dotknutá osoba mala postavenie stáleho zamestnanca, v dôsledku čoho sú vylúčení dočasní zamestnanci?


(1)  Smernica Rady z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368)