25.1.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 27/27


Odvolanie podané 23. novembra 2015: Schniga GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 10. septembra 2015 v spojených veciach T-91/14 a T-92/14, Schniga GmbH/Úrad spoločenstva pre odrody rastlín

(Vec C-625/15 P)

(2016/C 027/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Schniga GmbH (v zastúpení: G. Würtenberger, R. Kunze, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Úrad spoločenstva pre odrody rastlín, Brookfield New Zealand Ltd, Elaris SNC

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 v spojených veciach T-91/14 a T-92/14,

uložil Úradu spoločenstva pre odrody rastlín a vedľajším účastníkom povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri uplatnení článku 7 nariadenia č. 2100/94 (1) 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (ďalej len „nariadenie o právach spoločenstva k odrodám rastlín“), ako aj článkov 22 a 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1239/95 (2) z 31. mája 1995.

Všeobecný súd nesprávne posúdil právomoc riaditeľa Úradu spoločenstva pre odrody rastlín vo veci zahrnutia ďalších vlastností v konaní o udelení práva Spoločenstva k odrodám.

Všeobecný súd nesprávne posúdil právnu povahu technických protokolov a pokynov, ktoré majú byť použité pri technickom preskúmaní prihlasovaného práva Spoločenstva k odrodám, v dôsledku čoho neprávne posúdil časový rámec, v ktorom riaditeľ Úradu spoločenstva pre odrody rastlín môže rozhodnúť o zohľadnení nových vlastností pri určení odlišnosti novej odrody.

Všeobecný súd nesprávne posúdil dôsledky uplatnenia zásady právnej istoty, zásady objektivity Úradu spoločenstva pre odrody rastlín a zásady rovnosti zaobchádzania vo vzťahu k rozhodnutiam riaditeľa Úradu spoločenstva pre odrody rastlín pri preskúmaní novej odrody.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, s. 1; Mim. vyd. 03/016, s. 390).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1239/95 z 31. mája 1995, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94, čo sa týka konania pred Úradom spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. ES L 121, s. 37; Mim. vyd. 03/017, s. 327).