28.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 320/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Treviso (Taliansko) 6. júla 2015 – trestné konanie proti Giuseppemu Astoneovi

(Vec C-332/15)

(2015/C 320/23)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Treviso

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Giuseppe Astone

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia ustanovenia smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006 (1), s ohľadom na výklad vychádzajúci z judikatúry súdov Spoločenstva uvedenej v odôvodnení, existencii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov – akými sú uvedené, v Taliansku platné ustanovenia (článok 19 dekrétu prezidenta republiky č. 633/1972) – ktoré vylučujú, a to aj z trestnoprávneho hľadiska, možnosť uplatniť právo na odpočítanie DPH, ak neboli podané daňové priznania k DPH, najmä daňové priznanie za druhý rok nasledujúci po roku, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane?

2.

Bránia ustanovenia smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006, s ohľadom na výklad vychádzajúci z judikatúry súdov Spoločenstva uvedenej v odôvodnení, existencii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov – akými sú uvedené, v Taliansku platné ustanovenia (články 25 a 39 dekrétu prezidenta republiky č. 633/1972) – ktoré vylučujú možnosť, a to aj z trestnoprávneho hľadiska, aby sa na účel odpočítania DPH zohľadnili prijaté faktúry, ktoré dotknutá osoba nijakým spôsobom neeviduje?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).