7.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 294/39


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Luxembursko) 29. júna 2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-321/15)

(2015/C 294/51)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour constitutionnelle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo

Prejudiciálna otázka

Je článok 13 ods. 6 novelizovaného zákona z 23. decembra 2004 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, v rozsahu, v akom umožňuje príslušnému ministrovi žiadať odovzdanie kvót, ktoré boli vydané podľa článku 12 ods. 2 a 4 toho istého zákona, no neboli využité, a to bez plnej alebo čiastočnej náhrady, v súlade so smernicou 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a to osobitne so štruktúrou systému obchodovania s kvótami, ktorý táto smernica upravuje, pričom v rámci uvedenej otázky treba zodpovedať aj otázku skutočnej existencie odovzdania kvót, ktoré boli vydané, no neboli využité, a v prípade kladnej odpovede na túto otázku, aj otázku kvalifikácie odovzdania týchto kvót, ktoré boli vydané, no neboli využité, ako aj otázku prípadnej kvalifikácie takýchto kvót ako majetku?


(1)  Ú. v. EÚ L 275, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631.