26.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 171/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Pau (Francúzsko) 6. marca 2015 – Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’Agro Chimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL/GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

(Vec C-114/15)

(2015/C 171/23)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d’appel de Pau

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l'AgroChimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL, Mounacq EARL

Odporcovia: GAEC Reconnu La Vinardière, Ministère public

Prejudiciálne otázky

1.

Je vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej je prístup k súbežnému dovozu veterinárnych liečiv vyhradený výlučne pre veľkoobchodných distribútorov, ktorým bolo vydané povolenie podľa článku 65 smernice 2001/82/ES (1), a ktorá tak vylučuje osoby oprávnené na maloobchodný predaj a chovateľov, v súlade s ustanoveniami článkov 34 až 36 ZFEÚ?

2.

Znamenajú ustanovenia článku 65 smernice 2001/82/ES a článku 16 smernice 2006/123/ES (2) o službách, že členský štát je oprávnený neuznať povolenia na veľkoobchodný predaj veterinárnych liečiv vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov jeho vlastným štátnym príslušníkom a vyžadovať, aby na to, aby získali oprávnenie požiadať o povolenia na súbežný dovoz veterinárnych liečiv v tomto členskom štáte a využívať ich, boli títo štátni príslušníci navyše držiteľmi povolenia na veľkoobchodný predaj vydaného jeho vlastnými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi?

3.

Je vnútroštátna právna úprava, ktorá so súbežnými dovozcami veterinárnych liečiv zaobchádza ako s držiteľmi povolenia na prevádzku, ktoré sa nepožaduje v zmysle smernice 2001/82/ES, v zmenenom a doplnenom znení, ktorou sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o veterinárnych liekoch, a ktorá im v dôsledku toho ukladá povinnosť mať prevádzkareň na území dotknutého členského štátu a spĺňať všetky povinnosti dohľadu nad bezpečnosťou liekov stanovené článkami 72 až 79 uvedenej smernice, v súlade s článkami 34, 36 a 56 ZFEÚ a článkom 16 smernice 2006/123/ES o službách?


(1)  Smernica 2001/82/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o veterinárnych liekoch (Ú. v. ES L 311, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 3).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, s. 36).