3.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/19


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Paris – Francúzsko) – Carrefour Hypermarchés SAS/ITM Alimentaire International SASU

(Vec C-562/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Porovnávacia reklama - Smernica 2006/114/ES - Článok 4 - Smernica 2005/29/ES - Článok 7 - Objektívne porovnávanie cien - Klamlivé opomenutie konania - Reklama porovnávajúca ceny tovarov predávaných v predajniach odlišnej veľkosti alebo formátu - Prípustnosť - Podstatná informácia - Stupeň a nosič informácie))

(2017/C 104/28)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d'appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Carrefour Hypermarchés SAS

Žalovaná: ITM Alimentaire International SASU

Výrok rozsudku

Článok 4 písm. a) a c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame, v spojení s článkom 7 ods. 1 až 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že reklama, o akú ide vo veci samej, ktorá porovnáva ceny tovarov predávaných v predajniach odlišnej veľkosti a formátu, môže byť v zmysle tohto prvého ustanovenia nepovolená, ak tieto predajne patria do reťazcov, z ktorých každý má predajne odlišnej veľkosti alebo formátu a ak zadávateľ porovnáva ceny uplatňované v predajniach väčšej veľkosti alebo formátu svojho reťazca s cenami zistenými v predajniach menšej veľkosti alebo formátu konkurenčných reťazcov, pokiaľ spotrebitelia nie sú jasne a prostredníctvom samotného reklamného odkazu informovaní o tom, že porovnanie bolo vykonané medzi cenami uplatňovanými v predajniach väčšej veľkosti alebo formátu reťazca zadávateľa reklamy a cenami zistenými v predajniach menšej veľkosti a formátu konkurenčných reťazcov.

Vnútroštátnemu súdu prináleží pri posudzovaní prípustnosti takejto reklamy overiť, či taká reklama, o akú ide vo veci samej, porušuje z hľadiska okolností prejednávanej veci požiadavku objektívnosti porovnávania a/alebo má klamlivú povahu, pričom musí zohľadniť na jednej strane vnímanie dotknutých tovarov zo strany bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného priemerného spotrebiteľa a na strane druhej informácie obsiahnuté v uvedenej reklame, najmä týkajúce sa predajní reťazca zadávateľa reklamy a predajní konkurenčných reťazcov, ktorých ceny boli porovnávané, a všeobecnejšie všetky jej črty.


(1)  Ú. v. EÚ C 27, 25.1.2016.