10.4.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/8


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal rechtbank van Koophandel te Gent – Belgicko) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

(Vec C-507/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Samostatní obchodní zástupcovia - Smernica 86/653/EHS - Koordinácia práva v členských štátoch - Belgický zákon, ktorým sa preberá smernica - Zmluva o obchodnom zastúpení - Zastúpený so sídlom v Belgicku a obchodný zástupca so sídlom v Turecku - Doložka o voľbe belgického práva - Neuplatniteľný zákon - Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom - Zlučiteľnosť))

(2017/C 112/12)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

rechtbank van Koophandel te Gent

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Agro Foreign Trade & Agency Ltd

Žalovaná: Petersime NV

Výrok rozsudku

Smernica Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov a Asociačná dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom, ktorá bola podpísaná 12. septembra 1963 v Ankare Tureckou republikou na jednej strane a členskými štátmi EHS a Spoločenstvom na strane druhej a ktorá bola uzavretá, schválená a potvrdená v mene Spoločenstva rozhodnutím Rady 64/732/EHS z 23. decembra 1963, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorou sa táto smernica preberá do vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, ktorá zo svojej pôsobnosti vylučuje zmluvu o obchodnom zastúpení, podľa ktorej má obchodný zástupca sídlo v Turecku, kde uskutočňuje činnosti podľa tejto zmluvy, a zastúpený má sídlo v tomto členskom štáte, takže za týchto okolností sa obchodný zástupca nemôže dovolávať práv, ktoré táto smernica zaručuje obchodným zástupcom po ukončení zmluvy o obchodnom zastúpení.


(1)  Ú. v. EÚ C 414, 14.12.2015.