21.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/4


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. júna 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB

(Vec C-436/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 - Článok 3 ods. 1 - Financovanie z Kohézneho fondu - Projekt vytvorenia systému odpadového hospodárstva - Nezrovnalosti - Pojem „mnohoročný program“ - Úplné skončenie mnohoročného programu - Premlčacia lehota))

(2017/C 277/04)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Žalovaný:„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB

za účasti: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Skirnuva“ UAB, „Parama“ UAB, „Alkesta“ UAB, „Dzūkijos statyba“ UAB

Výrok rozsudku

1.

Projekt, akým je projekt vo veci samej, spočívajúci vo vytvorení systému odpadového hospodárstva pre určitý región, ktorého realizácia mala trvať niekoľko rokov a mala byť financovaná z prostriedkov Európskej únie, spadá pod pojem „mnohoročný program“ v zmysle článku 3 ods. 1 druhého pododseku druhej vety nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

2.

Článok 3 ods. 1 nariadenia č. 2988/95 sa má vykladať v tom zmysle, že premlčacia lehota nezrovnalosti, ku ktorej došlo v rámci „mnohoročného programu“, akým je projekt vo veci samej, plynie v súlade s článkom 3 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia č. 2988/95 odo dňa, kedy došlo k dotknutej nezrovnalosti, pričom treba spresniť, že pokiaľ ide o „pokračujúcu alebo opakujúcu sa nezrovnalosť“, v súlade s článkom 3 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia č. 2988/95 začína premlčacia lehota plynúť odo dňa, keď sa nezrovnalosť skončila.

Okrem toho sa „mnohoročný program“ považuje za „úplne skončený“ v zmysle článku 3 ods. 1 druhého pododseku druhej vety nariadenia č. 2988/95 v deň skončenia stanovený pre tento program podľa pravidiel, ktorými sa spravuje. Konkrétne, mnohoročný program, ktorý sa spravuje nariadením Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, zmeneným a doplneným nariadením Rady (ES) č. 1264/1999 z 21. júna 1999 a nariadením Rady (ES) č. 1265/1999 z 21. júna 1999, ako aj Aktom o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, treba považovať za „úplne skončený“ v zmysle uvedeného ustanovenia v deň, ktorý je v rozhodnutí Európskej komisie o schválení tohto projektu uvedený ako dátum ukončenia prác a vyplatenia oprávnených výdavkov, ktoré s daným projektom súvisia, s výnimkou prípadného predĺženia novým rozhodnutím Komisie v tomto zmysle.


(1)  Ú. v. EÚ C 337, 12.10.2015.