28.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/3


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Taliansko) – Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano

(Vec C-318/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné zákazky na práce - Smernica 2004/18/ES - Článok 7 písm. c) - Prahové hodnoty pre verejné zákazky - Nedosiahnutie prahovej hodnoty - Ponuky s neobvykle nízkou cenou - Automatické vylúčenie - Možnosť verejného obstarávateľa - Povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo slobody usadiť sa, slobodného poskytovania služieb a všeobecnej zásady zákazu diskriminácie - Zákazky, ktoré môžu predstavovať nepochybný cezhraničný záujem))

(2016/C 441/03)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Tecnoedi Costruzioni Srl

Žalovaná: Comune di Fossano

Výrok rozsudku

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Správny súd regiónu Piemont) z 29. apríla 2015 je neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 21.9.2015.