14.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 419/19


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd

(Vec C-223/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Ochranná známka Európskej únie - Jednotný charakter - Konštatovanie pravdepodobnosti zámeny iba v časti Únie - Územná pôsobnosť zákazu stanovená v článku 102 uvedeného nariadenia))

(2016/C 419/24)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: combit Software GmbH

Žalovaná: Commit Business Solutions Ltd

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 2, článok 9 ods. 1 písm. b) a článok 102 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že keď súd pre ochranné známky Európskej únie konštatuje, že používaním označenia existuje pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou Európskej únie na časti územia Európskej únie, ale takáto pravdepodobnosť zámeny neexistuje v inej časti tohto územia, musí tento súd rozhodnúť, že prišlo k porušeniu výlučného práva vyplývajúceho z tejto ochrannej známky a vydať príkaz zakazujúci uvedené používanie na celom území Európskej únie, s výnimkou takej časti územia Európskej únie, vo vzťahu ku ktorej bola konštatovaná neexistencia pravdepodobnosti zámeny.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.