9.1.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 6/16


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-220/15) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Voľný pohyb tovaru - Smernica 2007/23/ES - Uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh - Článok 6 - Voľný pohyb pyrotechnických výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky smernice - Vnútroštátna právna úprava, ktorá podmieňuje uvedenie pyrotechnických výrobkov na trh splnením dodatočných požiadaviek - Povinnosť predchádzajúceho ohlásenia na vnútroštátnom orgáne oprávneného preskúmať a meniť návody na použitie pyrotechnických výrobkov))

(2017/C 006/19)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: D. Kukovec a C. Becker, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze, J. Möller a K. Petersen, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Spolková republika Nemecko si tým, že nad rámec požiadaviek stanovených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh a napriek predchádzajúcemu posudzovaniu zhody pyrotechnických výrobkov jednak stanovila, že tieto výrobky pred svojím uvedením na trh podliehajú konaniu stanovenému v § 6 ods. 4 Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (prvé nariadenie k zákonu o výbušných látkach), v znení zákona z 25. júla 2013, a jednak, že Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Spolkový výskumný a skúšobný ústav pre materiály, Nemecko) má na základe tohto ustanovenia právomoc kontrolovať návody na použitie týchto výrobkov a v prípade potreby ich zmeniť, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 6 ods. 1 tejto smernice.

2.

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 228, 13.7.2015.