8.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 48/6


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 10. decembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Vec C-183/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný colný sadzobník - Colné zaradenie - Kombinovaná nomenklatúra - Podpoložka 9027 10 10 - Aerodynamické ultrafialové analyzátory - Ručné počítadlá častíc))

(2016/C 048/09)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: TSI GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Aachen

Výrok rozsudku

Kombinovaná nomenklatúra nachádzajúca sa v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 1031/2008 z 19. septembra 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že aerodynamické ultrafialové analyzátory a ručné počítadlá častíc, dotknuté vo veci samej, nepatria do podpoložky 9027 10 10 kombinovanej nomenklatúry.


(1)  Ú. v. EÚ C 254, 3.8.2015.