15.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 448/35


Žaloba podaná 24. októbra 2014 – Gazprom Neft/Rada

(Vec T-735/14)

(2014/C 448/44)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gazprom Neft OAO (Petrohrad, Rusko) (v zastúpení: L. Van den Hende a S. Cogman, lawyers)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil článok rozhodnutia Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014,

zrušil článok 3 a článok 4 ods. 3 a 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014, a

zaviazal Radu na náhradu trov, ktoré žalobkyňa vynaložila v tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že bol porušený článok 296 ZFEÚ.

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie SZBP a napadnuté nariadenie neobsahujú dostatočné odôvodnenie a sú preto v rozpore s článkom 296 ZFEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že neexistuje dostatočný právny základ pre napadnuté ustanovenia.

Žalobkyňa tvrdí, že článok 215 ZFEÚ nie je vhodným právnym základom na prijatie napadnutých ustanovení napadnutého nariadenia, keďže neexistuje dostatočná spojitosť medzi žalobkyňou a (i) ruskou vládou a (ii) zrejmým cieľom, ktorý sa sankcie snažia dosiahnuť. Týmito zásadami by sa malo rovnako riadiť použitie článku 29 ZEÚ ako právneho základu na reštriktívne opatrenia voči tretím štátom.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že boli porušené zásada proporcionality a zásada ochrany základných práv.

Žalobkyňa tvrdí, že napadnuté ustanovenia nie sú v súlade so zásadou proporcionality a zásadou ochrany základných práv. Napadnuté ustanovenia sú neprimeraným zásahom do slobodného podnikania žalobkyne a práva žalobkyne vlastniť majetok, keďže nie sú primerané na dosiahnutie svojich cieľov (a preto nie sú nevyhnutné) a v každom prípade ukladajú bremeno, ktoré výrazným spôsobom prevyšuje akýkoľvek možný úžitok.