27.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/17


Žaloba podaná 26. augusta 2014 – Frinsa del Noroeste/ÚHVT – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Vec T-638/14)

2014/C 380/23

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Španielsko) (v zastúpení: J. Botella Reyna, abogado)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brazília)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

prijal uznesenie o zamietnutí zápisu ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 3 29  721 FRISA pre tovary patriace do triedy 29 a služby patriace do tried 35 a 39.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka so slovným prvkom „FRISA“ pre tovary a služby patriace do tried 29, 35 a 39 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 1 0 3 29  721.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová ochranná známka so slovným prvkom „Frinsa“ pre tovary patriace do triedy 29.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia a zamietnutie námietky v celom rozsahu.

Dôvody žaloby: vo svojom rozhodnutí z 1. júla 2014 v spojených veciach R 1547/2013-4 a R 1851/2013-4 štvrtý odvolací senát Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) nepreskúmal tvrdenia žalobkyne a obmedzil sa len na preskúmanie dôkazov o používaní predložených na pojednávaní.