6.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/28


Žaloba podaná 12. augusta 2014 – Bice International/ÚHVT – Bice (bice)

(Vec T-624/14)

2014/C 351/36

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bice International Ltd (Dubaj, Spojené arabské emiráty) (v zastúpení: N. Gibb, solicitor)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Bice AG (Baar, Švajčiarsko)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 23. mája 2014 vo veci R 1249/2013-1.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Zapísaná ochranná známka Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti: slovná ochranná známka „bice“ pre tovary a služby v triedach 29, 30 a 43 – Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 5 126 693.

Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Účastník, ktorý sa domáha vyhlásenia neplatnosti: žalobkyňa.

Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti: tvrdilo sa, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva nebola podaná v dobrej viere v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a bola zapísaná v rozpore s článkom 53 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. a) a článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

Rozhodnutie zrušovacieho oddelenia: zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti v jeho celom rozsahu.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 52 ods. 1 písm. b), článku 53 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. a) a článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.