13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/25


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Souruh/Rada

(Vec T-612/14)

2014/C 361/38

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Souruh SA (Damask, Sýria) (v zastúpení: E. Ruchat a C. Cornet d’Elzius, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že žaloba žalobkyne je prípustná a dôvodná,

v dôsledku toho zrušil rozhodnutie 2014/309/SZBP z 28. mája 2014 a súvisiace vykonávacie akty v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne,

zaviazal Radu Európskej únie na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate rovnaké alebo podobné ako dôvody uvedené v rámci veci T-432/11, Makhlouf/Rada (1).


(1)  Ú. v. EÚ C 290, s. 13.