13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/24


Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO ORGANIC)

(Vec T-610/14)

2014/C 361/37

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 2. júna 2014 vo veci R 301/2014-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „BIO ORGANIC“ pre tovary a služby zaradené do tried 3, 5 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 12 006 409.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

prekročenie voľnej úvahy rozhodnutím na základe úvah, ktoré patria do práva hospodárskej súťaže.