6.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 351/19


Žaloba podaná 4. augusta 2014 – Gascogne Sack Deutschland a Gascogne/Súdny dvor

(Vec T-577/14)

2014/C 351/24

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Gascogne Sack Deutschland (Wieda, Nemecko) a Gascogne Saint-Paul-lès-Dax, Francúzsko) (v zastúpení: F. Puel a E. Durand, avocats)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

rozhodol o mimozmluvnej zodpovednosti Európskej únie, ktorá vznikla v súvislosti s konaním pred Všeobecným súdom, ktorý nedodržal požiadavky súvisiace s dodržaním primeranej lehoty na vydanie rozhodnutia.

V dôsledku toho,

zaviazať Európsku úniu na zaplatenie primeranej a úplnej náhrady škody aj nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobkyniam protiprávnym správaním Únie, ktorá zodpovedá sumám uvedeným nižšie, ako aj kompenzačných úrokov a úrokov z omeškania v sadzbe uplatňovanej Európskou centrálou bankou na jej hlavné refinančné operácie zvýšenej o dva percentuálne body a plynúce odo dňa podania žaloby:

1 1 93  467 eur z dôvodu strát, ktoré vznikli v súvislosti s platením dodatočných zákonných úrokov z nominálnej hodnoty sankcie po uplynutí primeranej lehoty,

1 87  571 eur z dôvodu strát, ktoré vznikli v súvislosti s platením dodatočnej bankovej záruky po uplynutí primeranej lehoty,

2 0 00  000 eur z dôvodu ušlých ziskov a/alebo strát, ktoré vznikli v súvislosti s neistotou, a

5 00  000 eur z dôvodu nemajetkovej ujmy,

subsidiárne, ak by sa konštatovalo, že výška spôsobenej ujmy musí byť prehodnotená, nariadiť vypracovanie znaleckého posudku podľa článku 65 písm. d), článku 66 ods. l a článku 70 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu,

v každom prípade zaviazať Európsku úniu na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyne uvádzajú jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 47 druhého odseku Charty základných práv Európskej únie z dôvodu neprimeranej dĺžky konania pred Všeobecným súdom a v dôsledku toho porušenie ich základného práva, aby bolo o ich veci rozhodnuté v primeranej lehote.