13.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 361/14


Žaloba podaná 31. júla 2014 – Laverana/ÚHVT (BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA)

(Vec T-572/14)

2014/C 361/19

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: advokáti J. Wachinger, M. Zöbisch a D. Chatterjee)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 27. mája 2014 vo veci R 527/2014-4,

zaviazal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „BIO CON ESTRATTI VEGETALI DI PRODUZIONE PROPRIA“ pre výrobky a služby tried 3, 5 a 35 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 12 130 076.

Rozhodnutie prieskumového pracovníka: zamietnutie prihlášky.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby:

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009,

zneužitie diskréčnej právomoci prijatím rozhodnutia na základe úvah týkajúcich sa práva hospodárskej súťaže.