29.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 339/20


Žaloba podaná 16. júla 2014 – Sheraton International IP/ÚHVT – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Vec T-536/14)

2014/C 339/24

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sheraton International IP LLC (Stamford, Spojené štáty) (v zastúpení: E. Armijo Chávarri, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sydney, Austrália)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 30. apríla 2014 vydané v spojených veciach R 240/2013-5 a R 303/2013-5,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „PARK REGIS“ pre služby tried 35, 36 a 43 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 9 4 88  933.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: žalobkyňa.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: zápisy ochrannej známky Spoločenstva, medzinárodné zápisy ochrannej známky a ochranná známka s dobrým menom „ST REGIS“.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: čiastočné vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Dôvody žaloby: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva.