1.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 431/28


Žaloba podaná 4. júla 2014 – Švédsko/Komisia

(Vec T-521/14)

(2014/C 431/50)

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobca: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk a K. Sparrman, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že Európska komisia porušila článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupnení biocídnych výrobkov na trh a ich používaní, keď neprijala delegované akty týkajúce sa špecifikácie odborných kritérií na určenie vlastností narušujúcich endokrinnú sústavu,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 5 ods. 3 nariadenia o biocídnych výrobkoch (1) Komisia prijme delegované akty týkajúce sa špecifikácie odborných kritérií na určenie vlastností narušujúcich endokrinnú sústavu najneskôr do 13. decembra 2013. Žalobca uvádza, že Komisia neprijatím takýchto delegovaných aktov neprijala opatrenia, ktoré bola povinná prijať na základe tejto právnej úpravy. Žalobca požiadal Komisiu o prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia o biocídnych výrobkoch, pričom sa ale podľa jeho názoru Komisia vo svojej odpovedi k tejto žiadosti nevyjadrila s určitosťou v zmysle druhého odseku článku 265 ZFEÚ. Žalobca tvrdí, že Komisia do okamihu podania žaloby neprijala opatrenia, ktorými by ukončila údajné neprijatie takéhoto aktu. Podľa žalobcu disponuje Komisia údajmi týkajúcimi sa špecifikácie odborných kritérií na určenie a uplatnenie vlastností narušujúcich endokrinnú sústavu, ktoré sa podľa druhého a tretieho pododseku článku 5 ods. 3 nariadenia o biocídnych výrobkoch musia uplatniť do okamihu prijatia Komisiou delegovaných aktov obsahujúcich kritériá látok narušujúcich endokrinnú sústavu.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupnení biocídnych výrobkov na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, s. 1).