4.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 253/59


Žaloba podaná 9. júna 2014 – Tose’e Ta’avon Bank/Rada

(Vec T-435/14)

2014/C 253/80

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tose’e Ta’avon Bank (Teherán, Irán) (v zastúpení: J.- M. Thouvenin, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prijaté Radou o zachovaní sankcie uloženej žalobkyni, o akú ide v oznámení z 15. marca 2014,

vyhlásil, že nariadenie rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 sa na ňu neuplatňuje,

vyhlásil, že rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 sa na ňu neuplatňuje,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení, pretože dôvod odôvodňujúci zachovanie reštriktívnych opatrení prijatých voči žalobkyni, sa nenachádza medzi dôvodmi, ktoré žalovanú oprávňujú prijať reštriktívne opatrenia.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnom posúdení skutkového stavu, ktoré vedie k zjavne nesprávnemu posúdeniu, pretože žalobkyňa nie je pod správou Iránskeho štátu a nie je finančne podporovaná iránskou vládou.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na nedostatku odôvodnenia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady proporcionality a práva vlastniť majetok.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na námietke nezákonnosti nariadenia č. 267/2012 (1) a rozhodnutia 2010/413 (2), vykonaním ktorých bolo prijaté napadnuté rozhodnutie, pretože jednak ich prijatím bola porušená povinnosť odôvodnenia stanovená článkom 296 ZFEÚ a porušený článok 215 ZFEÚ, a jednak ich príslušné ustanovenia, na ktorých základe boli zachované reštriktívne opatrenia prijaté voči žalobkyni, porušujú Zmluvy a Chartu základných práv Európskej únie.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, s. 1).

(2)  Rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, s. 39).