4.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 253/37


Žaloba podaná 14. mája 2014 – Janukovyč/Rada

(Vec T-346/14)

2014/C 253/52

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Viktor Fedorovyč Janukovyč (Kyjev, Ukrajina) (v zastúpení: T. Beazley, QC)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 66, s. 26), v znení rozhodnutia Rady 2014/216/SZBP zo 14. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 111, s. 91) a nariadenia Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 66, s. 1) o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, v znení nariadenia Rady (EÚ) 381/2014 zo 14. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 111, s. 33) v rozsahu, v akom sa týkajú žalobcu, a

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania žalobcu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobca sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada Európskej únie (ďalej len „Rada“) vydala rozhodnutie a nariadenie bez riadneho právneho základu. Tvrdenia na podporu žalobného dôvodu zahŕňajú, a) že rozhodnutie nesplnilo podmienky na to, aby sa Rada mohla dovolávať článku 29 ZEÚ. Okrem iného: i) Rada výslovne uviedla ciele (upevnenie právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv na Ukrajine), ktoré v skutočnosti Rada nemohla podporiť, ktoré sa potom uviedli ako dôvody pre zaradenie do zoznamu (v spojitosti s údajnou spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a ich protiprávnym prevodom mimo Ukrajinu, čo žalobca popiera), a ktoré ani neboli v súlade s uvedenými alebo inými relevantnými cieľmi článku 21 ZEÚ, ani tieto nespĺňali. ii) Rozhodnutie a nariadenie sú v rozpore s inými relevantnými cieľmi uvedenými v článku 21, keďže zlyhali v „upevňovaní a podpore demokracie ... [a] zásad medzinárodného práva“ predovšetkým tým, že nesprávne vychádzali z toho a podľa toho aj konali, že pri legitímne demokraticky zvolenom prezidentovi Ukrajiny, žalobcovi, sa v rozpore s právom Ukrajiny a medzinárodným právom jednalo o „bývalého prezidenta“, a tým, že podporili takzvaného „dočasného prezidenta a vládu“, ktorí neboli zákonne a demokraticky zvolení, a ktorí získali svoju moc niekedy použitím nezákonnej sily v rozpore s právnym štátom, demokratickými zásadami a medzinárodným právom. b) Podmienky na odvolanie sa na článok 215 ZFEÚ neboli splnené, pretože neexistovalo platné rozhodnutie podľa kapitoly 2 hlavy V ZEÚ. c) Dostatočná spojitosť na uplatnenie článku 215 ZFEÚ voči žalobcovi nebola daná.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada zneužila svoje právomoci. Skutočný zámer Rady pri vykonaní rozhodnutia (a tým nariadenia) bol v podstate pokus o podporu takzvaného „dočasného režimu“ Ukrajiny na to, aby si Ukrajina vytvorila užšie väzby s EÚ (takéto užšie väzby boli demokraticky zvoleným prezidentom a jeho vládou odmietnuté), a neboli ním zdôvodnenia uvedené na začiatku rozhodnutia a nariadenia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada neuviedla dôvody. Odôvodnenie rozhodnutia a nariadenia pre zaradenie žalobcu do zoznamu (okrem toho, že sú nesprávne) sú stereotypné, nevhodné a nedostatočne podrobné.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že žalobca v rozhodnom čase nesplnil uvedené kritériá na zaradenie do zoznamu. Rada okrem iného neuviedla dôležité informácie, avšak pokiaľ si je vedomý a) žalobca nebol v tom čase stíhaný žiadnym súdnym alebo iným príslušným orgánom ako zodpovedný za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov alebo ich protiprávny prevod, a b) v tom čase sa proti nemu neviedlo žiadne trestné konanie v Ukrajine, v ktorom by sa vyšetrovali trestné činy v spojení so spreneverou ukrajinských štátnych finančných prostriedkov alebo ich protiprávny prevod do zahraničia.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia tým, že zahrnula žalobcu do napadnutých opatrení. Rada okrem iného nemala žiadny a v každom prípade žiadny „konkrétny“ dôkaz, ktorý by preukazoval, že tvrdenia proti žalobcovi boli „vecne správne“, a nesprávne sa opierala o tvrdenia nezákonného takzvaného „dočasného režimu“, ktorý sa snažil uzurpovať si moc, a mal jasný motív na to, aby vzniesol takéto obvinenia z nenáležitých účelov.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že boli porušené práva žalobcu na obhajobu a/alebo že bol zbavený účinnej súdnej ochrany. Rada okrem iného žalobcovi neposkytla úplne znenie odôvodnenia vrátane dôkazov proti nemu a neposkytla mu presné informácie a materiály, ktoré údajne odôvodňovali zmrazenie aktív, a túto žalobu musel podať v nespravodlivo krátkej lehote.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tvrdení, že práva žalobcu vlastniť majetok podľa článku 17 ods. 1 Charty základných práv EÚ boli porušené tým, že reštriktívne opatrenia, okrem iného, predstavujú neodôvodnené a neprimerané obmedzenie týchto práv.