23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/58


Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Nieminen/Rada

(Vec T-464/14 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Hodnotené obdobie 2010 a 2011 - Rozhodnutie nepovýšiť odvolateľa do platovej triedy AD 12 - Právo na spravodlivý proces - Právo na obranu - Rozsah súdneho preskúmania na prvom stupni - Zjavne nesprávne posúdenie - Neexistencia nesprávne právneho posúdenia a skreslenia - Odvolanie, ktoré je zjavne bez právneho základu“))

(2015/C 389/66)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Risto Nieminen (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, neskôr J.-N. Louis, avocats)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a E. Rebasti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 10. apríla 2014, Nieminen/Rada (F-81/12, RecFP, EU:F:2014:50) a týkajúce sa zrušenia tohto rozsudku

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Risto Nieminen je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 261, 11.8.2014.