23.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 389/57


Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Grigoriadis a i./Parlament a i.

(Vec T-413/14) (1)

((„Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody - Reštrukturalizáciu gréckeho verejného dlhu - Zapojenie súkromného sektora - Ujma vyplývajúca zo zníženia hodnoty pohľadávok - Vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád eurozóny a inštitúcií Únie - Vyhlásenie Eurogroup - Nespresnenie príčinnej súvislosti s uvádzanou ujmou - Neprípustnosť“))

(2015/C 389/65)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Grigoris Grigoriadis (Atény, Grécko), Faidra Grigoriadou, (Atény), Ioannis Tsolias (Solún, Grécko), Dimitrios Alexopoulos (Solún), Nikolaos Papageorgiou (Atény) a Ioannis Marinopoulos, (Atény) (v zastúpení: C. Papadimitriou, avocat)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: A. Troupiotis a L. Visaggio, splnomocnení zástupcovia); Európska rada; Eurogroup; Rada Európskej únie (v zastúpení: A. de Gregorio Merino a M. Balta, splnomocnení zástupcovia); Európska komisia (v zastúpení: J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia); a Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: P. Papapaschalis a P. Senkovic, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na určenie, že žalovaní v rozpore s právom nekonali s cieľom, aby dlhopisy držané žalobcami neboli dotknuté programom účasti súkromného sektora na programe financovania dlhu (PSI), znižujúcim hodnotu gréckeho štátneho dlhu, a návrh na náhradu škody údajne spôsobenej žalobcom v dôsledku tohto protiprávneho opomenutia

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou a Ioannis Marinopoulos sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 439, 8.12.2014.