22.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 68/26


Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. decembra 2015 – Universal Music/ÚHVT – Yello Strom (Yellow Lounge)

(Vec T-379/14) (1)

((„Ochranná známka Spoločenstva - Námietkové konanie - Späťvzatie námietky - Zastavenie konania“))

(2016/C 068/34)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Universal Music GmbH (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: M. Viefhus, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne G. Schneider, neskôr G. Schneider a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Yello Strom GmbH (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: K. Gründig-Schnelle, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. marca 2014 (vec R 274/2013-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Yello Strom GmbH a Universal Music GmbH.

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Universal Music GmbH a Yello Strom GmbH znášajú svoje vlastné trovy konania a každá z nich znáša polovicu trov konania vynaložených Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).


(1)  Ú. v. EÚ C 292, 1.9.2014.